GEFIKST

FNV/NAUTILUS OFFSHORE WIND TEAM!

Tekst Hans Walthie, beeld Shutterstock

‘Werken in de offshore wind, vooral aan boord van schepen, is fysiek zwaar.'

De overgang naar duurzame vormen van energie leidt tot een grote hoeveelheid werk, bijvoorbeeld bij de bouw van offshore windmolenparken. FNV / Nautilus staat voor de belangen van werknemers in de sector.

Bij het opwekken van duurzame energie past ook een duurzame (sociale) sector. Met echte, vaste banen, waar medewerkers veilig en gezond kunnen werken en een goed cao-loon verdienen. Steeds meer werkgevers praten steeds meer over duurzame energie en ook over een duurzame offshore windsector. Maar afspraken over goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen blijven nog altijd achter.


Werken aan een volwassen sector


Hoog tijd voor zowel Nautilus als de FNV om dit voortvarend met elkaar aan te gaan pakken. Daarom is besloten de krachten te bundelen en hiervoor een speciaal FNV / Nautilus Offshore Wind Team op te richten. Een tiental (parttime en fulltime) FNV / Nautilusmedewerkers is hiermee inmiddels aan de slag. De Telegraph sprak met (FNV-)projectleider Marielle Schoonhoven en met (vanuit Nautilus) projectverantwoordelijke Charley Ramdas over ‘het werken aan een volwassen sector’.


Grote effecten op het bestaan van burgers


Charley Ramdas: ‘In de laatste congresresolutie heeft de FNV, waarbij wij als Nautilus ook zijn aangesloten, een brede agenda omarmd, waar duurzaamheid en milieu een belangrijk deel van uitmaken. De energietransitie, die nu gaande is, is een belangrijke maatschappelijke en politieke ontwikkeling met grote effecten op de wereld van werk en inkomen en op het bestaan van burgers.'


Werknemers willen bestendige, groene banen


'Je ziet dat Offshore Wind steeds belangrijker wordt en je ziet dan ook steeds meer windparken op de Noordzee verrijzen. In deze sector komen ook steeds meer mensen te werken. Deze werknemers hebben recht op bestendige, groene banen met goede arbeidsvoorwaarden. Daar willen we voor gaan met elkaar.’


Cao's in en rond de Offshore Wind


Marielle Schoonhoven: ‘Er wordt al lang gesproken in allerlei platformen over de energietransitie. Bij de overstap naar een volwassen sector is het wenselijk wanneer arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen (de vier A’s) een structureel onderwerp zijn van gesprek. FNV / Nautilus heeft een aantal cao’s in en rond de Offshore Wind.'


Ongeorganiseerd en versnipperd gebied


'In de keten zijn meer cao’s van toepassing. Er is echter een ongeorganiseerd, versnipperd en niet door cao’s gedekt gebied rond en op het water. In delen van de keten ontbreekt het vooralsnog aan collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Vooral als het gaat om maritieme functies.'


Er ontstaat een nieuwe sector, zonder cao


'De bestaande cao’s (Bagger en Koopvaardij) sluiten onvoldoende aan op de werkzaamheden in de sector. Er ontstaat aan de randen van bestaande sectoren een nieuwe sector, die niet onder de werkingssfeer van een cao valt. Waar nu geen cao geldt in de Offshore Wind moet er een cao komen. Als start of uitgangspunt kunnen in eerste instantie de geldende cao’s als basis worden genomen.’


Het is fysiek zwaar werk, vooral op schepen


Charley Ramdas: ‘Werken in de Offshore Wind, vooral aan boord van schepen, is fysiek zwaar. Ook de omstandigheden waaronder er gewerkt moet worden brengen de nodige risico’s voor werkenden met zich mee. In dit verband kan onder andere worden genoemd lange periodes van huis, slechte weersomstandigheden, werken op hoogte, et cetera.'


Volledig beeld krijgen op de risico's


'Er is een Arbocatalogus die wordt herzien. Cruciaal is om daar nadrukkelijk ervaringen en kennis van medewerkers te betrekken om zo een volledig beeld vanuit de praktijk te krijgen met betrekking tot risico’s en maatregelen.'


Oplossen krapte op de arbeidsmarkt


Ook moet de samenwerking tussen de bedrijven en vakbonden vorm en inhoud te krijgen. Dit draagt bij aan het vinden van oplossingen voor onder andere de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende behoefte aan breder inzetbaar en goed gekwalificeerde professionals.


Samen de vier A's op orde krijgen


Ook voor het kunnen behouden van deze professionals is samenwerking van grote waarde. Ramdas: ‘Wij stellen in dit verband dan ook voor om op korte termijn te komen tot een overlegplatform waar vakbonden en werkgevers met elkaar het overleg opstarten over het op orde krijgen van de vier A's.’


Al volop bezig met vlootbezoeken


Marielle Schoonhoven tenslotte: ‘We hebben er zin in als team. We zijn al volop bezig met het afleggen van vlootbezoeken. Daarnaast doen we ook bedrijfsbezoeken, bij offshorebedrijven als SIF en Siemens Gamesa, hier ook in nauw overleg met onze collega’s van FNV Metaal uiteraard.’


Wil je meer weten?

Ben je werkzaam in de offshore windsector en wil je meer informatie over wat we voor je kunnen betekenen? Mail dan naar: infonl@nautilusint.org

2.500 man/vrouw nodig


Op 10 juli 2019 werd het rapport ‘Werkgelegenheid Offshore Windenergie’ gepresenteerd. Het rapport geeft inzicht in de hoeveelheid mankracht en competenties die nodig zijn voor de uitrol van wind op zee in de jaren tot en met 2023. Offshore Wind speelt in Nederland een belangrijke rol in de energietransitie. Om inzichtelijk te krijgen hoeveel mensen er precies nodig zijn in de constructiefase en de operationele fase van windparken op zee en welke competenties precies nodig zijn, heeft TKI Wind op Zee in samenwerking met RVO.nl een onderzoek laten uitvoeren.


Interviews met medewerkers offshorebedrijven

Aan de hand van interviews en workshops met medewerkers van offshorebedrijven (Deutsche Windtechnik, Gemini, OutSmart, SeaZip, Siemens Gamesa Renewable Energy, SIF, Smulders, Van Oord en anderen) zijn bestaande windparken geanalyseerd vanuit het personeel. Met de kennis die ze zo opdeden, gingen de onderzoekers vervolgens naar onderwijsinstellingen om te kijken of deze zich herkenden in de geïdentificeerde banen en de competenties die hieraan gekoppeld waren.


Voor beheer en onderhoud 320 fte

Uit de gesprekken en workshops met onderwijsinstellingen bleek dat deze de vraag naar offshore windpersoneel hard zien groeien, maar niet weten hoe zij hun opleidingen het beste kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zo hebben we geleerd dat voor de bouw van de windparken de komende vijf jaar ongeveer 2.500 mensen nodig zijn. En in de operationele fase, die minimaal twintig jaar duurt, moet er voor beheer en onderhoud een personeelsbestand zijn van 320 fte.


(Bron: Maritiem Nederland)

Deel deze pagina